• Nginx 301重定向正确设置方法

  最近对VPS比较感兴趣,前两天弄了个哈哈,然后有几个域名需要做重定向,搜了下代码开始总是不行,最后找到了一个绝对可用的代码。

  比如我想将zenoven.com重定向到www.zenoven.com,那么在你的VPS中的conf文件下找到下面代码

  listen       80;
    server_name zenoven.com www.zenoven.com;

  在后面加上这两句就OK啦~~

    if ($host != ‘www.zenoven.com’ ) {
     rewrite  ^/(.*)$  http://www.zenoven.com/$1  permanent;
    } 

  同理,如果要将www.zenoven.com重定向到zenoven.com

  那么加上这两句代码

    if ($host != ‘zenoven.com’ ) {
     rewrite  ^/(.*)$  http://zenoven.com/$1  permanent;
    }